نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- هیات تحریریه نشریه
هیات تحریریه نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فهرست اعضای هیات تحریریه

دکتر رسول حجی

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

Prof.  Bopaya Bidanda

استاد، دانشگاه پیتسبورک، آمریکا

Dr. Farrokh Sassani

دانشگاه UBC کانادا

دکتر میرمهدی سیداصفهانی 

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سیدمحمد سیدحسینی   

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی

استاد  دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدسعید جبل عاملی  

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد مدرس یزدی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف 

دکتر رسول نورالسناء

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر سیامک نوری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر عزیزا... معماریانی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان 

Dr. Zahid Y Khairullah

دانشگاه بوناونچر، آمریکا

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.14.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب