نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- هیات تحریریه نشریه
هیات تحریریه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فهرست اعضای هیات تحریریه

AWT IMAGE

دکتر رسول حجی

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

AWT IMAGE

Prof.  Bopaya Bidanda

استاد، دانشگاه پیتسبورک، آمریکا

AWT IMAGE

Dr. Farrokh Sassani

دانشگاه UBC کانادا

AWT IMAGE

دکتر میرمهدی سیداصفهانی 

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

AWT IMAGE

دکتر سیدمحمد سیدحسینی   

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

  AWT IMAGE

دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی

استاد  دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

AWT IMAGE

دکتر محمدسعید جبل عاملی  

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

دکتر محمد مدرس یزدی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف 

AWT IMAGE

دکتر رسول نورالسناء

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

  AWT IMAGE

دکتر سیامک نوری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

دکتر عزیزا... معماریانی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا همدان 

AWT IMAGE

Dr. Zahid Y Khairullah

دانشگاه بوناونچر، آمریکا

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.14.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب