نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- وظایف و اختیارات
وظایف و اختیارات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، در حال حاضر بصورت شاخه ای از نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. این نشریه با مجوز علمی - پژوهشی با شماره شابک (4870-2008) از مرداد ماه سال 1387 آغاز به فعالیت نموده است که با دو عنوان:

فارسی: نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

انگلیسی: International Journal of Industrial Engineering & Production Research

بصورت مستقل منتشر می گردد.

هر دو نشریه با داشتن هیات تحریریه که از اساتید بنام داخلی و خارجی تشکیل شده است با عنایت به مفهوم بهبود مستمر همواره جهت یک نشریه معتبر در سطح بین المللی فعالیت می کنند. مقالات علمی و پژوهشی و زمینه های زیر در این نشریات مورد بررسی قرار می گیرند:

 • بهینه سازی تولید (تحقیق در عملیات)                                               •  مدیریت تولید و عملیات

• اقتصاد مهندسی و ارزیابی پروژه ها                                                     •  کنترل پروژه

•  مهندسی تولید                                                                              •  مهندسی فاکتورهای انسانی

•  فرایندهای کنترل آماری                                                                    •  برنامه ریزی تسهیلات و مدلهای بهینه سازی

•  مدل های هیورستیک و متاهیورستیک                                                •  شبیه سازی فرایندهای تولید و خدمات

•  توسعه محصول جدید                                                                      •  آنالیز ارزش و مهندسی

•  بهره وری و کاربرد آن در صنایع و خدمات مختلف                                   •  زنجیره های تامین و لجستیک

•  CAD , CAM                                                                                  •  خطوط تولیدی قابل انعطاف

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.13.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب