نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- اطلاعات نشریات دانشگاه
اطلاعات نشریات دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مشخصات تماس با نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (ijie)

اطلاعات تماس: تماس با دفتر نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بخش فارسی)

تلفن:  772...

نمابر:  772...

تلفن داخلی: 2306    2364

نشانی: تهران- میدان رسالت- خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران- معاونت پژوهش و فناوری- نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (ijie)

صندوق پستی:  1684613114

آدرس پست الکترونیکی:  ijie@iust.ac.ir 

آدرس وب سایت فارسی:  http://ijiefa.iust.ac.ir 

 

مشخصــات تمــاس با نشریــه تخصصــی عمـــران (انگلیسی)

اطلاعات تماس: تماس با دفتر نشریه تخصصی عمران (انگلیسی)

تلفن:  772...

نمابر:  772...

تلفن داخلی: 6330

نشانی: تهران- میدان رسالت- خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران- معاونت پژوهش و فناوری- نشریه تخصصی رشته عمران

صندوق پستی:  1684613114

آدرس پست الکترونیکی:  ijce@iust.ac.ir

آدرس وب سایت: http://ijce.iust.ac.ir

 

مشخصــات تمــاس با نشریــه تخصصــی مــواد و متــالورژی (انگلیسی)

اطلاعات تماس: تماس با دفتر نشریه تخصصی مــواد و متــالورژی

تلفن:  772... 

نمابر:  772...

تلفن داخلی: 6331

نشانی: تهران- میدان رسالت- خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران- معاونت پژوهش و فناوری- نشریه تخصصی رشته مواد

صندوق پستی:  1684613114

آدرس پست الکترونیکی:  ijmse@iust.ac.ir

آدرس وب سایت: http://ijmse.iust.ac.ir

 

مشخصــات تمــاس با نشریــه تخصصــی بـــــرق (انگلیسی)

اطلاعات تماس: تماس با دفتر نشریه تخصصی برق

تلفن:  772... 

نمابر:  772...

تلفن داخلی: 6332

نشانی: تهران- میدان رسالت- خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران- معاونت پژوهش و فناوری- نشریه تخصصی رشته مواد

صندوق پستی:  1684613114

آدرس پست الکترونیکی:  ijeee@iust.ac.ir

آدرس وب سایت: http://ijeee.iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.172.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب