نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- معرفی نشریه
معرفی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، در حال حاضر بصورت شاخه ای از نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. این نشریه با مجوز علمی - پژوهشی با شماره شابک (7375-1018) از مرداد ماه سال 1387 آغاز به فعالیت نموده است این دو نشریه تحت دو عنوان:

                                           الف- فارسی:

 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

                                            ب- انگلیسی:

 International Journal of Industrial Engineering & Production Research

بصورت مستقل منتشر می گردد.

هر دو نشریه با داشتن هیات تحریریه ای که از اساتید بنام داخلی و خارجی تشکیل شده است سعی دارند با عنایت به مفهوم بهبود مستمر همواره جهت یک نشریه معتبر در سطح بین المللی فعالیت نمایند. مقالات علمی و پژوهشی در زمینه های زیر در این نشریات مورد بررسی قرار می گیرند:

 • بهینه سازی تولید (تحقیق در عملیات)                                                   •  مدیریت تولید و عملیات

• اقتصاد مهندسی و ارزیابی پروژه ها                                                         •  کنترل پروژه

•  مهندسی تولید                                                                                  • مهندسی فاکتورهای انسانی

•  فرایندهای کنترل آماری                                                                        •  برنامه ریزی تسهیلات و مدلهای بهینه سازی

•  مدل های هیورستیک و متاهیورستیک                                                    •  شبیه سازی فرایندهای تولید و خدمات

•  توسعه محصول جدید                                                                          •  آنالیز ارزش و مهندسی

•  بهره وری و کاربرد آن در صنایع و خدمات مختلف                                        •  زنجیره های تامین و لجستیک

•  CAD , CAM                                                                                      •  خطوط تولیدی قابل انعطاف

•  تحقیق در عملیات                                                                             •  آمار احتمالات کاربردی

•  کاربرد کامپیوتر در صنایع                                                                      •  سیستم های قابل انعطاف تولیدی

•  کاربرد روش های متاهیروسیک و فازی                                                    •  مدلسازی ریاضی

امیدواریم با حمایت صاحبنظران و دانشمندان صنایع کشور بتوانیم این نشریه کیفی را جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای علمی و صنعتی کشور تقدیم نماییم.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.11.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب